เรียนการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ที่ไหนดี

การตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์กันมาก กลยุทธ์การตลาดออนไลน์กลายมาเป็นกลยุทธ์ที่ทุกบริษัทต้องผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการตลาดออนไลน์เป็นบุคลากรที่มีความต้องการสูง หรือแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของกิจการเองก็ต้องมีความเข้าใจด้านการตลาดออนไลน์ให้มาก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ควรเข้ารับการศึกษาหรืออบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองให้ได้

เรียนการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ที่ไหนดี

เรียนการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ที่ไหนดี นับว่าเป็นคำถามยอดฮิตในหมู่ผู้สนใจด้านการตลาดออนไลน์ หลักสูตรเรียนการตลาดออนไลน์ หรือ เรียน Digital Marketing นับว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและมีการเปิดการเรียนการสอนกันค่อนข้างมาก มีทั้งหลักสูตรในมหาวิทยาลัยโดยมีวุฒบัตรปริญญา หลักสูตรอบรมระยะสั้นมีวุฒิบัตรเป็นประกาศนียบัตร ของสถานบันการศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง ของสถาบันสอนการตลาดออนไลน์ต่างๆ ที่มีทั้งการสอนสดและสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก https://www.bu.ac.th/th/business/digital-marketing

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์วุฒิบัตรปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้งานทำในสายอาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ และนักสื่อสารการตลาดออนไลน์ เจาะลึกการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ ฝึกงานจริงและมีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาการตลาดดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียน Digital Marketing

ภาพจาก https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/243

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Certificate Program) สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับต้น พนักงานบริษัท นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน Digital Marketing เป็นหลักสูตรอบรม 81 ชั่วโมง เน้นความรู้ด้านแนวคิด การจัดการ และทักษะการใช้งานเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่าและกรณีศึกษา (Case Study) ทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งให้ฝึกฝนอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการทำการตลาดดิจิทัล ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก www.stamford.edu/th/program/working-adults-program/digital-marketing-management/

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดหลักสูตร “Digital Marketing Management” DMM เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชำนาญพิเศษด้าน “Digital Marketing” ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ และปฏิบัติงานจริงเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ โดยมีทั้งคลาสภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เลือกเรียน ระยะเวลาเรียนรวม 8 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในด้าน Digital Marketing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/47/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล) หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาดดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีหลักสูตร Digital Network Advantage (DNA) เป็นหลักสูตรระยะสั้น มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการคิด ด้านดิจิทัล นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ รองรับการแข่งขัน ของผู้ประกอบการในด้าน Digital marketing ที่สอดรับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Thailand 4.0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียน Digital Marketing
ภาพจากhttp://www.campaigntraining.net/

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมด้าน Digital Marketing อย่างครบถ้วนเช่นกัน และมีวุฒบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก https://www.facebook.com/SocialMediaForSME/

เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของ SMEs ด้วย Social Media ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการให้การอบรมสัมมนาฟรี

โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก http://digitalmarketingth.net/

เป็นโครงการที่เปิดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ โดยกรมพัฒนาธุรการค้า กระทรวงพาณิชย์ร่วม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีศักยภาพและน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ มีระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน) เป็นการเปิดอบรมสัมมนาให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปฟรี

STEPS ACADAMY

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก https://stepstraining.co/

เป็นสถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการตลาดบนโลกดิจิทัล ให้กับธุรกิจระดับ SME จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ เปิดอบรมหลักสูตรเรียนการตลาดออนไลน์ ดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์ เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่

DOTS ACADEMY

เรียน Digital Marketing

ภาพจาก https://dotsacademy.online/

Dots Academy เป็นสถาบันการสอน Digital Marketing มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด และทักษะต่างๆ ที่คนทำงานในแวดวงธุรกิจควรจะรู้ จากจุดเริ่มต้นคือเรื่องของ Digital Marketing ต่อยอดไปสู่ Content Marketing และการวาง Strategic Planning ต่างๆ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีทั้งคอร์สแบบสอนสดและคอร์สสอนออนไลน์

DIGITAL SHOTCUT

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก https://www.digitalshortcut.me/

เป็นสถาบันการสอน Digital Marketing แบบคอร์สสั้นๆ มุ่งเน้นให้การนำไปปฏิบัติงานจริง ด้วยวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์การตลาดออนไลน์มาจริง

MOTION GRAPHIC PLUS

เรียน Digital Marketing
ภาพจาก https://www.motiongraphicplus.com/

Motion Graphic Plus เป็นสถาบันการสอนด้านการออกแบบ Graphic เพื่อนำมาใช้ในงาน Digital Marketing ซึ่งงานออกแบบ Graphic ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำตลาดออนไลน์ และนับว่ามีความสำคัญและอิทธิพลต่อการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่จะมาซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างมาก เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนออนไลน์ มีสอนตั้งแต่ระบบพื้นฐานไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญ
ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่เราคัดสรรมาให้ผู้อ่าน ที่ต้องการ เรียนการตลาดออนไลน์ หรือ เรียน Digital Marketing เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรือนำไปใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ของตัวเอง ส่วนใครจะเหมาะสมกับหลักสูตรของสถาบันไหนแวะเข้าไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์ของสถาบันต่างๆ ได้ ก็อยู่ที่คุณสมบัติของแต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งานกันครับ